Zásady ochrany súkromia

I. Všeobecné ustanovenia


1. Tieto zásady ochrany osobných údajov upravujú hlavné zásady a postup pri zhromažďovaní, spracúvaní a uchovávaní osobných údajov e-shopu www.cbdfinola.sk (ďalej len “predávajúci”) a zákazníka www.cbdfinola.com (ďalej len “kupujúci”).


2. Zhromažďovanie, spracúvanie a uchovávanie osobných údajov kupujúceho je stanovené týmito zásadami ochrany osobných údajov, zákonom o právnej ochrane osobných údajov Litovskej republiky a ďalšími právnymi predpismi.


3. Predávajúci sa riadi týmito základnými zásadami spracúvania osobných údajov:


3.1. Osobné údaje sa zhromažďujú na vymedzené a legitímne účely;
3.2. Osobné údaje sa spracúvajú presne a korektne.
3.3. Osobné údaje sa spracúvajú zákonne, t. j. len v prípadoch, keď:


3.3.1. dotknutá osoba udelí súhlas, t. j. súhlasí s dodržiavaním pravidiel elektronického obchodu;
3.3.2. sa uzatvára alebo plní zmluva, keď jednou zo zmluvných strán je dotknutá osoba;
3.3.3. www.cbdfinola.sk je povinný spracúvať osobné údaje v súlade so zákonom;
3.3.4. osobné údaje sa musia spracúvať z dôvodu oprávneného záujmu, ktorý sleduje www.cbdfinola.com alebo tretia strana, ktorej sa osobné údaje poskytujú, a ak záujmy dotknutej osoby nie sú dôležitejšie.


3.4. Osobné údaje sa neustále aktualizujú.


3.5. Osobné údaje sa neuchovávajú dlhšie, ako je nevyhnutné na účely, na ktoré sa údaje spracúvajú.


3.6. Osobné údaje spracúvajú len zamestnanci, ktorým bolo udelené takéto právo.


3.7. Všetky informácie o spracúvaných osobných údajoch sú dôverné.


3.8. O spracúvaní osobných údajov sa stanoveným postupom informuje Štátna inšpekcia ochrany osobných údajov.


4. Používať služby e-mail. úložiska možno:


4.1. všetky fyzické osoby spôsobilé na právne úkony, ktoré nedosiahli vek 18 rokov;


4.2. maloleté osoby vo veku od pätnásť do osemnásť rokov – len so súhlasom rodičov, osvojiteľov alebo opatrovníkov, okrem prípadov, keď disponujú vlastným zárobkom alebo štipendiom;


4.3. právnické osoby;


4.4. oprávnení zástupcovia všetkých vyššie uvedených osôb.II. Zhromažďovanie, spracúvanie, uchovávanie osobných údajov


5. www.cbdfinola.sk rešpektuje právo na súkromie každého Kupujúceho. Osobné údaje Kupujúceho (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a ďalšie informácie uvedené v registračnom formulári e-shopu) sú zhromažďované a spracúvané v súlade s rokom 2018. 25. mája Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov, ktoré nadobudlo účinnosť. Údaje sa zhromažďujú a spracúvajú s cieľom:


5.1. sme mohli spracovať objednávky Kupujúceho na tovar;


5.2. vystavili finančné doklady;


5.3. riešili problémy súvisiace s prezentáciou alebo dodaním tovaru;


5.4. plniť ďalšie zmluvné záväzky.


Pri registrácii na www.cbdfinola.sk musíte uviesť podrobné a správne osobné údaje.


7. Pri správe a uchovávaní osobných údajov kupujúceho www.cbdfinola.lt vykonáva organizačné a technické opatrenia, ktoré zabezpečujú ochranu osobných údajov pred náhodným alebo nezákonným zničením, zmenou, zverejnením, ako aj pred akýmkoľvek iným nezákonným spracovaním.


8. www.cbdfinola.sk môže údaje, ktoré sa priamo netýkajú osoby Kupujúceho, použiť na štatistické účely, t. j. údaje o zakúpenom tovare. Takéto štatistické údaje budú zhromažďované a spracovávané tak, aby nedošlo k odhaleniu totožnosti Zákazníka alebo iných osobných údajov, ktoré by mohli byť použité na identifikáciu Zákazníka.


III. Prenos osobných údajov tretím stranám


9. Predávajúci si vyhradzuje právo na prenos informácií tretím stranám:


9.1. len 5.3 tohto dokumentu. na dosiahnutie cieľov uvedených v ods;


9.2. len v súlade s postupom stanoveným zákonmi Litovskej republiky.


IV. Úprava alebo aktualizácia osobných údajov


10. Kupujúci má právo zmeniť a/alebo aktualizovať údaje uvedené v registračnom formulári.


V. Zasielanie informácií alebo reklamácií


11. Kupujúci, ktorý povolil spracovanie svojich osobných údajov, má právo požadovať zmenu osobných údajov alebo pozastavenie ich spracovania, s výnimkou uchovávania, ak sa údaje spracúvajú v rozpore so zákonom.


12. Predávajúci po doručení žiadosti kupujúceho o spracúvanie osobných údajov poskytne kupujúcemu odpoveď najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti kupujúceho. 13. Posudzované budú len žiadosti o spracúvanie osobných údajov, ktoré budú podané písomne prostredníctvom e-mailu. e-mail info@cbdfinola.sk


VI. Zmena zásad ochrany osobných údajov


13. Predávajúci má právo čiastočne alebo úplne zmeniť Zásady ochrany osobných údajov oznámením na e-mail. adrese obchodu.


14. Doplnenia alebo zmeny Zásad ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia, t. j. dňom ich zverejnenia e-mail. v systéme obchodu.